КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ "РОЗОВА ДОЛИНА” - Казанлък

Нашето сдружение, както е отбелязано и в решение №82 от 08 05 2008 г.на Старозагорския окръжен съд е гражданско сдружение с нестопанска цел. То обединява хора с различни професии,които от много години в свободното си време отглеждат и възпитават различни породи спортни гълъби.

Обединени в едно сдружение, членовете му си помагат с опит и знания. Участват в състезания, печелят награди, поддържат връзки и обменят опит с наши и чуждестранни сдружения

Казанлъшкият клуб “Розова долина” и неговите членове, развиват активна дейност в популяризирането на спортуване с гълъби. Помагат на млади хора да разбират и се отнасят с любов към животинския свят и към опазване на природната среда.

Сдружението ни е отворена организация за всички, които обичат и съхраняват природните дадености, животинското и растително многообразие и спазват приетите правила…

Петко Цеков - председател на сдружението

РЪКОВОДСТВО:
Петко Цеков - председател на сдружението
Митко Иванов - Секретар на сдружението
Тоньо Стоянов - Член на ръководството

Факсимиле на съдебното решение:
Р Е Ш Е Н И Е


№ 82 от 08.05.2008 г., град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА
СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
на 08 Май през две хиляди и осмата година, в закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН САРАНЕДЕЛЧЕВ
секретар:Митка Тодорова,
като разгледа докладваното от съдия СТЕФАН САРАНЕДЕЛЧЕВ фирмено дело 38 по описа за 2008 г.


Производството е по чл.595 и сл. от ГПК, във връзка с чл.18 и сл.от ЗЮЛНЦ, постъпила е молба от управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел ”КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ РОЗОВА ДОЛИНА” за вписването му като сдружение с нестопанска цел, под горното наименование със седалище гр.Казанлък
Съдът като взе в предвид приложените към молбата документи и намира, че няма причини за вписване на сдружението в съответния регистър на съд.
Предвид на изложеното и на основание чл.602 и сл. от ГПК във връзка с чл.18 и сл. от ЗЮЛНЦ, съдът
Р Е Ш И
ВПИСВА В РЕГИСТЪРА ПРИ СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД
сдружение с нестопанска цел
Наименование: ”КЛУБ ЗА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ РОЗОВА ДОЛИНА”
Седалище: гр.Казанлък
Адрес на управление: ул.”Захари Стоянов” 8
СДРУЖЕНИЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА..
Горната извадка от решението е поместена след справка в Окръжен съд Стара Загора, от която справка се разбира, че към днешна дата 10 04 2009 г. няма настъпили промени по статута на сдружението посочено в решение № 82 от 08 05 2008 г, част от решението по горе подпечатано със син печат на съда.